Mayeur probeert illegale uitgaven te regulariseren door de gemeenteraad

Op de gemeenteraad van de Stad Brussel van maandag 11 januari vraagt burgemeester Mayeur aan de gemeenteraad om 821.500 euro illegale advocatenkosten te regulariseren. Het gaat om kosten voor de juridische begeleiding van de Stad Brussel omtrent de erfpachtovereenkomst van Parking C in het kader van het Eurostadion.

De Ecolo-Groen fractie bracht op 7 december aan het licht dat het College de wetgeving omtrent overheidsopdrachten niet heeft nageleefd. Er werd voor het juridisch advies op geen enkel moment een marktbevraging georganiseerd. In 2016 zullen de kosten voor de juridische begeleiding door het kantoor Lydian oplopen tot 1,3 miljoen euro. Los van de illegaliteit van deze kosten een hallucinant hoog bedrag.

Marie Nagy, fractieleider Ecolo-Groen stelt vast dat: “bij de aanstelling van het advocatenkantoor heeft het College de wet op de overheidsopdrachten niet gerespecteerd. Dat betekent dat het College op een illegale manier van 1,3 miljoen euro toekent aan een advocatenkantoor voor juridisch advies. “

Bart Dhondt, gemeenteraadslid Ecolo-Groen: “De Ecolo-Groen fractie heeft de voogdij op de hoogte gebracht van deze illegale handelingen. Wij vragen dat het college dit punt van de agenda van de gemeenteraad haalt. Het kan niet dat het College haar fouten laat regulariseren door de gemeenteraad. Indien zij dit niet doet, dan tekenen wij officieel beroep aan tegen deze illegale beslissing. “ De gewestelijke voogdij heeft 40 dagen de tijd om de beslissing al dan niet goed te keuren.

Het stadion werd verkocht als een gratis project. De Ecolo-Groen fractie heeft van bij het beging gewezen op de financiële risico’s. “We weten nog steeds niet hoeveel het uiteindelijke prijskaartje zal zijn voor de Brusselse belastingbetaler en terwijl beheert het College dit dossier op een illegale wijze. Een illegale uitgave kan je niet zomaar als een fait divers van tafel vegen. Dit is onaanvaardbaar naar de Brusselse belastingbetaler toe. Hier is een grove fout gebeurd en de Ecolo-Groren fractie vraagt een duidelijk signaal van het College”, besluiten Marie Nagy en Bart Dhondt.

 

Bijlage – persbericht 19 november 2015

“Indien het College niet kan aantonen dat zij de wetgeving respecteert, stelt zich een ernstig probleem inzake de interne en externe controle op de uitgaven van de Stad Brussel”

De Ecolo-Groen fractie van de Stad Brussel eist transparantie over uitgaven juridische consultancy in stadion dossier.

Voor de juridische begeleiding in het kader van het project van het Eurostadion werd 1.156.000 euro begroot. Het gaat over 335.000 euro in de (gewone) begroting van 2014 en 821.500 in de (buitengewone) begroting 2015. Op basis van de documenten waar wij momenteel over beschikken werd voor deze opdrachten geen marktbevraging georganiseerd en werd zo de wet op de overheidsopdrachten niet gerespecteerd. Nochtans schrijft de wet dit voor vanaf bedragen boven de 85.000 euro. In dit geval gaat het om in totaal 1.156.000 euro.

Indien het College van de Stad Brussel niet kan aantonen dat zij de geldende wetgeving inzake de overheidsopdracht respecteert, stelt zich een ernstig probleem inzake de interne en externe controle op de uitgaven van de Stad Brussel. Dit zou betekenen dat de interne controlediensten het ontbreken van een wettelijke basis niet hebben gedetecteerd. Daarnaast zou hieruit ook blijken dat de externe controle tekort schiet. Die externe controle wordt uitgevoerd door het Brussels Gewest die de rol van voogdij heeft. Dit zou dus betekenen dat het College zich met middelen van de belastingbetaler zomaar boven de wet kan stellen zonder dat de interne en externe controlemechanismen dit kunnen tegenhouden.

De laatste maanden is er al heel wat inkt gevloeid omtrent het Eurostadion. Dat het een complex dossier is met heel wat onzekerheden is een understatement. De financiële gevolgen van de beslissingen die het College vandaag neemt zijn enorm. Wij verwachten dan ook dat het College daarbij alle voorzichtigheid aan de dag legt en de wettelijke procedures respecteert. Wij hebben alle verslagen van de gemeenteraad nagekeken en hebben het college gevraagd alle collegebesluiten over te maken met betrekking tot de studieopdrachten waarvoor het kantoor Lydian werd ingeschakeld. Wij vinden geen enkele verwijzing terug naar een marktbevraging en ook werd er geen overheidsopdracht uitgeschreven, die langs de gemeenteraad zou moeten zijn gepasseerd.

Uit de documenten waar wij momenteel over beschikken blijkt aldus dat het College van de Stad Brussel zich boven de geldende wetgeving stelt. Zij geeft 1.156.000 euro uit aan juridisch advies zonder daarvoor een marktbevraging te organiseren en zo overtreedt zij de wet op de overheidsopdrachten. Die regels zijn er om enerzijds de rechtszekerheid van de beslissingen te garanderen die het College neemt en anderzijds om de Brusselaars te beschermen tegen financiële avonturen van het College en vriendjespolitiek. Als blijkt dat de financiële controlemechanismen niet gewerkt hebben, moeten deze worden herbekeken.

Een korte historiek:

  • 20 februari 2014 – Aanduiding Lydian door College Stad Brussel

Het College van de Stad Brussel duidt het advocatenkantoor Lydian aan om haar te adviseren omtrent de procedure voor het in concessie geven via erfpacht of enige andere contractuele procedure, van Parking C (eigendom van de Stad Brussel) aan een privé consortium voor de bouw van een stadion.

In de beslissing van het College wordt gepreciseerd dat het gaat om een advocatenkantoor gespecialiseerd in overheidsopdrachten.

  • 31 maart 2014 – College lanceert kandidatenoproep

De PS-MR-OpenVLD-Sp.a meerderheid lanceert een oproep voor de bouw van een nieuw stadion op parking C.

  • 6 oktober 2014 – Begrotingswijziging feuilleton 2

In de gewone begroting wordt 335.000 euro ingeschreven aan bijkomende erelonen en vergoedingen aan advocaten. In de verantwoording lezen we “In opdracht van het College werd een advocatenkantoor aangesteld voor het project “Nationaal Stadion” (335.000,00).

  • 15 december 2014 – Begroting 2015

In de buitengewone begroting wordt een budget van 408.500 euro ingeschreven met als omschrijving “Nieuw Stadium – honoraria kabinet Lydian” voor plannen en studies in uitvoering.

  • 5 oktober 2015 – Begrotingswijziging 2015

In de buitengewone begroting wordt het initiële budget van 408.500 euro met 413.000 euro verhoogd om de erelonen van het advocatenkantoor Lydian te betalen. Dit brengt het totaal voor 2015 op 821.500 euro.

Wat schrijft de wet voor?

Sinds 1 juli 2013 is een nieuwe wetgeving van toepassing. Deze baseert zich op:

  • de wet van 15 juni 2013 (KB van 15 juli 2011 voor de klassieke sectoren en KB van 16 juli 2012 voor de speciale sectoren: water, energie, transport en postdiensten),
  • alsook op het KB van 14 januari 2013 “Algemene uitvoeringsregels (deze verzamelt alle uitvoeringsregels in één tekst).

Deze wetgeving stelt dat van zodra de aanbestedende overheid een overheidsopdracht lanceert waarvan de waarde groter is dan 85.000 euro (excl. BTW) dit moet gebeuren via een offerteaanvraag, hetzij via een aanbesteding, hetzij via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

Deze bepalingen gelden zowel voor consultancy als voor vertegenwoordigingskosten in het kader van juridische geschillen.

Wat is de huidige toestand?

Tot op heden werd geen enkele overheidsopdracht voorgelegd aan de gemeenteraad betreffende de aanstelling van het advocatenkantoor Lydian. Uit de documenten die werden overgemaakt door het College blijkt dat ook geen enkele overheidsopdracht werd gelanceerd door het College (overheidsopdracht die dus niet via de gemeenteraad zou gepasseerd zijn).

Wij concluderen dan ook dat gezien de astronomische bedragen en op basis van de documenten waar wij op dit moment over beschikken de in voege zijnde wetgeving niet werd gerespecteerd. Indien het College niet met de nodige verantwoordingen over de brug kan komen, zou dit tot gevolg hebben dat de genomen beslissingen nietig zijn.

Wat moet er gebeuren?

Wij vragen dan ook absolute transparantie in dit dossier. De bal ligt nu in het kamp van het College van de Stad Brussel om tekst en uitleg te geven en haar verantwoordelijkheid te nemen.

Als blijkt dat de financiële controlemechanismen niet gewerkt hebben, moeten deze worden herbekeken. Zodanig naar de toekomst uitgesloten wordt dat dergelijke financiële avonturen met middelen van de belastingbetaler mogelijk zijn.

Marie Nagy, fractieleider Ecolo-Groen Stad Brussel

Bart Dhondt, gemeenteraadslid Ecolo-Groen Stad Brussel