Een jaar na opening is Moutstraat nog steeds een parking

Ongeveer een jaar geleden, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, werd de Moutstraat feestelijk geopend. Bij de opening moesten er nog tal van ingrepen gebeuren. Het was de bedoeling, zoals aangekondigd door de stad Brussel, de Moutstraat om te vormen tot een – ik citeer uit het betreffende persbericht – “ autoluwe straat met originele banken en magnolia’s waar de duizend kinderen die er in de verschillende onderwijsinstellingen op school zitten, zich kunnen uitleven”.

IMG_4631-e1399186841351

De Moutstraat heeft het statuut van woonerf met voorrang voor voetgangers gekregen. Ik ben er de voorbije dagen een kijkje gaan nemen. De verkeersborden zijn wel geplaatst, maar ik stel vast dat er van de voorrang aan voetgangers geen sprake is. De Moutstraat wordt nog steeds en vooral gebruikt als een parking, meer bepaald de stukken waar het voetpad werd verbreed en in periodes waarin op bepaalde delen van de straat – begin en einde – niet geparkeerd mag worden.

  • Zijn de werkzaamheden in de Moutstraat afgerond? Zo neen, kunt u mij de timing van het vervolg van de werkzaamheden toelichten, alsook welke ingrepen nog gepland zijn?
  • Welke maatregelen werden of worden genomen om het illegale parkeren tegen te gaan?
  • Wanneer werden de verkeersborden geplaatst die aangeven dat de Moutstraat een woonerf is, alsook de uren tijdens dewelke er niet geparkeerd mag worden?
  • Kunt u mij toelichten hoeveel boetes er sinds het plaatsen van de borden werden uitgeschreven of hoeveel interventies werden gedaan tegen het illegale parkeren in de Moutstraat?

Het antwoord van de Burgemeester

De Burgemeester.- Mijnheer Dhondt, ik zal persoonlijk niet op al uw vragen antwoorden. Mevrouw Ampe zal ook enkele vragen voor haar rekening nemen.

De Moutstraat werd onlangs inderdaad omgevormd tot een autoluwe straat. Dat was zeker de intentie van de stad. De Moutstraat is inderdaad ingesteld als woonerf zoals bepaald in artikel 22bis van het verkeersreglement en aangeduid door de borden F12, A en B. De toegang tot de straat wordt niet beperkt door de reglementering. Het is de infrastructuur die het ongewenste gebruik moet voorkomen. Dat was de zin van de ombouw. Het parkeren is uitsluitend toegestaan op de specifiek daarvoor aangeduide plaatsen. Zo is er aan het begin en het einde van de straat langs beide zijden voorzien in parkeermogelijkheid door grondmarkeringen. Aan één zijde wordt dat parkeren beperkt in tijd om deze plaatsen te laten gebruiken als leveringszone aan de hand van het E-1 bord “Parkeren verboden” waar u trouwens naar verwezen hebt.

Schepen Ampe zal antwoorden op de vraag over de werkzaamheden.
Welke maatregelen werden of worden genomen om het illegale parkeren tegen te gaan? Het woonerf wordt niet ingedeeld in rijbanen en trottoirs omdat de voetgangers de weg over de hele breedte mogen gebruiken. Dat maakt het moeilijk de openbare ruimte vrij te houden. Om het parkeren op de niet-toegestane plaatsen zoveel mogelijk te verhinderen, werd er heel wat straatmeubilair geplaatst. Het plaatsen van dergelijke voorwerpen hindert natuurlijk ook de voetgangers, maar wellicht minder. Er werd daarom gevraagd een evenwicht te vinden tussen het innemen van de openbare ruimte om het parkeren te voorkomen en het zoveel als mogelijk ter beschikking stellen van de openbare ruimte aan de voetganger.

Gelet op het aantal voertuigen in het centrum van de stad en op de reglementering inzake betalend parkeren ontsnapt de Moutstraat, ondanks haar infrastructuur, niet aan de welgekende parkeerdruk. Ook de laad- en loszones in de Moutstraat worden hier waarschijnlijk ook niet beter nageleefd. Vandaar dat wij effectief processen- verbaal opstellen. Sinds midden februari hebben wij vijftien processen-verbaal opgesteld, wat niet betekent dat de politie geen bericht laat op de autoruiten wanneer ze vaststelt dat er slecht geparkeerd is.

Antwoord van de Schepen van Mobiliteit

Mevrouw Ampe, schepen.- Mijnheer de burgemeester, ik zal antwoorden op de eerste en derde vraag. In 2007 ontstond de idee om van de Moutstraat een officiële speelstraat te maken. Na een participatieproces van vijf jaar werd de Moutstraat op 3 oktober 2012 plechtig geopend als kindvriendelijke straat. Op dat ogenblik diende er nog straatmeubilair geplaatst te worden. Omdat de aanwezige garages van het OCMW permanent toegankelijk moeten zijn, is de Moutstraat vandaag geen officiële speelplaats maar, zoals de burgemeester heeft gezegd, een woonerf.

In januari 2013 werd duidelijk dat er in de begroting van 2012 nog geen budget was ingeschreven voor het straatmeubilair in de Moutstraat. We hebben in de begroting 2013 voorzien in een budget van 80.000 euro voor de aankoop en de plaatsing van straatmeubilair om het project volledig af te ronden. Aangezien de voogdijoverheid, hier het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de begroting van de stad Brussel voor het begrotingsjaar 2013 pas op 25 juli 2013 heeft goedgekeurd, zijn de middelen nog niet lang beschikbaar en het straatmeubilair dat in 2012 aan de scholen werd voorgesteld, maar nog niet werd aangekocht of besteld, zullen we nu niet meer aanhouden omdat het gaat om een fijne houten lattenstructuur waarvan we denken dat het te snel gevandaliseerd zal worden. Daarom hebben we in een voorgaande bijeenkomst van het College andere aanbestedingen gelanceerd en zullen we zo snel mogelijk het nodige straatmeubilair aankopen. Begin oktober is er overleg gepland met de scholen om ze bij de keuze van het meubilair te betrekken.

Op uw derde vraag kan ik antwoorden dat de verkeersborden die aangeven dat de Moutstraat een erf is en de verkeersborden die aangeven waar en wanneer er niet mag worden geparkeerd, op 2 mei 2013 werden geplaatst. Binnen het erf mogen de voetgangers gebruik maken van de totale breedte van de straat en bestaat er geen onderscheid tussen de rijbaan en het voetpad. Er mag uitsluitend worden geparkeerd op de plaatsen waar de nodige markering werd aangebracht en waar de letter P is aangebracht of op de plaatsen waar het verkeersbord het toelaat.

Binnen het erf is stilstaan wel toegelaten en bestaat de mogelijkheid om te laden en te lossen. Vandaag is het dus verboden te parkeren op een deel van de rechterkant en op een deel van de linkerkant van de straat, van maandag tot en met vrijdag, van 07.00 uur tot 19.00 uur. De politie is uiteraard verantwoordelijk voor de verbalisering van de foutparkeerders.

Repliek

De heer Dhondt.- Mijnheer de burgemeester, ik dank het College voor de antwoorden.

Ik vind het wel een beetje gemakkelijk de verantwoordelijkheid door te schuiven naar het Gewest omdat de begroting 2013 van de gemeente nog niet was goedgekeurd en zich anderzijds te verschuilen achter de beslissing om ander straatmeubilair te kiezen. Bovendien heb ik van het College niets gehoord over het engagement inzake het controleren van het parkeren. Het straatmeubilair is van essentieel belang voor de functie van de Moutstaat als woonerf omdat de auto’s er toegelaten zijn. Anderzijds hoor ik niet dat er maatregelen zullen worden genomen om er bijvoorbeeld gedurende een periode op toe te zien dat de Moutstraat toch niet degradeert tot een parking, zoals de voorbije weken het geval was. Het schooljaar is opnieuw begonnen. De kinderen hebben, zoals mevrouw de schepen zei, vijf jaar lang meegewerkt aan het participatieproces om dan nu bij de heropening van de scholen vast te moeten stellen dat er eigenlijk niets veranderd is. Dat is betreurenswaardig.Ik ben blij te vernemen dat er 80.000 euro is uitgetrokken voor het straatmeubilair en dat er een nieuwe oproep is gelanceerd. Ik hoop dat er samen met de scholen snel verdere initiatieven zullen worden genomen. Ik hoor dat mevrouw Ampe overleg heeft gepland om na te gaan of ze inzake straatmeubilair op dezelfde golflengte zitten.

Toch vraag ik het College ervoor te zorgen dat er niet wordt getalmd met de installatie van het straatmeubilair en, als het meubilair er eenmaal staat, erop toe te zien dat er niet geparkeerd wordt op de tijdstippen waarop parkeren verboden is.