De Vijfhoek, een zone 30?

De zone 30 in de Vijfhoek bestaat enkel op papier. Dat toont de mobiliteitsstudie van Levi Vermote aan. De gemiddelde snelheid in de zone 30 zou net geen 37 km/u zijn met alarmerende uitschieters zoals in de Zennestraat, waar gemiddeld 42 km/u gereden wordt en de Wetstraat waar gemiddeld 48 km/u gereden wordt. Daarnaast blijkt dat het aantal ongevallen gestegen zou zijn in de vijfhoek.

Een daling van de gemiddelde snelheid met 1 km/u in een stedelijke context doet het aantal doden en zwaargewonden met ongeveer 6 tot 8% doet dalen.

shared spaces

De politie heeft in 2013 in de hele politiezone Brussel-Elsene meer dan 14 miljoen bestuurders gecontroleerd, van wie er 35.485 geverbaliseerd werden wegens overdreven snelheid. Er zijn in die periode 494 rijbewijzen ingetrokken.

Sinds september 2010 is er ingezet op de aanpassing van de weginfrastructuur aan het snelheidsregime, de verticale signalisatie voor een bedrag van 76.000 euro en de markeringen voor 33.000 euro.

Daarnaast zijn er nog 20 Berlijnse kussens geïnstalleerd om de snelheidslimieten te 19 doen respecteren. Een Berlijns kussen zelf kost ongeveer 5000 euro.

Mondelinge vraag van gemeenteraadslid Bart Dhondt

De zone 30 werd tijdens de vorige legislatuur ingevoerd, maar de nodige flankerende maatregelen werden nooit uitgevoerd. Het meerderheidsakkoord van de Stad Brussel voorziet nochtans de “voorzetting van de benodigde inrichtingen voor een effectieve omvorming van de Vijfhoek en van bepaalde straten of wijken tot zone 30.

Een recente studie toont echter aan dat de zone 30 in de vijfhoek enkel op papier bestaat. De gemiddelde snelheid in de zone 30 zou net geen 37 km/u zijn met alarmerende uitschieters zoals in de Zennestraat, waar gemiddeld 42 km/u gereden wordt en de Wetstraat waar gemiddeld 48 km/u gereden wordt. Daarnaast blijkt dat het aantal ongevallen gestegen zou zijn in de vijfhoek. Wetende dat een daling van de snelheid van auto’s in woonwijken een enorme impact heeft op de verkeersveiligheid kan het College niet nalaten concrete maatregelen te nemen. Zo blijkt dat een daling van de gemiddelde snelheid met 1 km/u in een stedelijke context het aantal doden en zwaargewonden met ongeveer 6 tot 8% doet dalen.

Het Schepencollege heeft tot op heden geen vinger uitgestoken om ervoor te zorgen dat de zone 30 gerespecteerd wordt. Erger nog, het stukje Wetstraat richting centrum werd van 1 naar 2 rijstroken verbreed en daar vlamt men nu gemiddeld aan 48 km/u door! Het college gaat hierop verder en wil verkeerslussen invoeren van telkens 2 rijstroken in één richting.

De Ecolo-Groen fractie roept het Schepencollege op om de zone 30 niet los te laten. Nu de stap is gezet naar een heraanleg van de Centrale Lanen, moet de lijn worden doorgetrokken naar de volledige vijfhoek. We verwachten dat de operationalisering van de zone 30, waaronder het versmallen van rijstroken, aanleggen van fietspaden en andere ingrepen die de snelheid van auto’s naar beneden helpen, integraal deel uitmaakt van het mobiliteitsplan van het Schepencollege.

Het invoeren van de verkeerslussen moet aangegrepen worden om ook de weginfrastructuur aan te pakken. Ecolo-Groen stelt voor om van bepaalde delen van de verkeerslussen gedeelde ruimtes te maken. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen ruimte voor de fiets, de voetganger, de auto, het openbaar vervoer. Er komen elke dag voorbeelden bij van shared spaces die werken. De uitbreiding van de voetgangerszone is een goede zaak, maar we moeten ook de zones daarbuiten aanpakken. Het invoeren van gedeelde ruimtes is daar het ideaal instrument voor.

Naar aanleiding van de doctoraatstudie van Levi Vermote over de zone 30 in de Vijfhoek had ik graag een aantal vragen voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen:

  • Is het College op de hoogte gesteld van deze studie en stemmen de meetresultaten inzake de gemiddelde snelheden van het autoverkeer overeen met de meetresultaten waarover de Stad zelf beschikt? Beschikt het College over recentere data inzake de snelheid van het autoverkeer, alsook de verkeersongevallen? De vermelde studie beslaat immers de periode 2010-2011.
  • Welke acties werden tot op heden ondernomen om de verkeersveiligheid te verbeteren in de Vijfhoek?
  • Welke beslissingen werden door het College genomen en welke concrete acties heeft het College gepland voor de implementatie van de zone 30, in navolging van het meerderheidsakkoord en welke middelen werden hiervoor uitgetrokken in de begroting 2014 en de meerjarenbegroting?
  • Welke beslissingen werden door het College genomen in het kader van de heraanleg van de centrale lanen met betrekking tot de Vijfhoek als zone 30? Zal de zone 30 van toepassing zijn op de verschillende verkeerslussen, inclusief de parkeerlus? Op welke manier zullen de snelheidslimieten gehandhaafd worden en welke budgetten zijn hiervoor voorzien?

Antwoord van de Burgemeester

De Burgemeester.- Uiteraard zijn wij op de hoogte van deze studie, die we met veel belangstelling hebben gelezen. Wat betreft de recentere data inzake de snelheid van het autoverkeer kan ik verwijzen naar de cijfers van onze politie.

De politie heeft in 2013 in de hele politiezone meer dan 14 miljoen bestuurders gecontroleerd, van wie er 35.485 geverbaliseerd werden wegens overdreven snelheid. Er zijn in die periode 494 rijbewijzen ingetrokken.

De beteugeling van de overdreven snelheid is wel een gerechtelijke materie. De politie volgt daarbij de instructies van het parket op. De procureur heeft gesteld dat er tegen snelheidsovertredingen in de zone dertig alleen maar repressief kan worden opgetreden als er structurele maatregelen worden genomen om dit te doen naleven. We zijn momenteel echter op veel plaatsen bezig met het aanbrengen van de structurele aanpassingen voor een zone dertig. Mevrouw Ampe zal u daar meer over zeggen.

Monsieur Ceux, je maintiens la position qui était la mienne sous la législature précédente : dessiner un petit rond au sol avec un 30 au milieu ne change rien ! Demander ensuite à la police de contrôler le respect de cette signalisation n’a aucun sens. Des obstacles physiques doivent être prévus pour freiner la vitesse du trafic, tels que des piétonniers. C’est ainsi que nous améliorerons le confort et la sécurité de nos concitoyens.

Antwoord van de Schepen van Mobiliteit

Mevrouw Ampe, schepen.- Mijnheer de burgemeester, de zone 30 werd in de Vijfhoek in augustus-september 2010 ingehuldigd, toen de heer Ceux schepen van Mobiliteit was. Sindsdien is er ingezet in de aanpassing van de weginfrastructuur, de verticale signalisatie en de markeringen aan de snelheidslimieten. Om de verticale signalisatie aan te passen aan het snelheidsregime werd 76.000 euro besteed en 33.000 euro werd besteed aan de aanpassing van de markering. Daarnaast zijn er nog 20 Berlijnse kussens geïnstalleerd om de snelheidslimieten te 19 doen respecteren. Een Berlijns kussen zelf kost ongeveer 5000 euro.

De heraanleg van de straten in de zone 30 gebeurt steeds conform het snelheidsregime. Zoals de burgemeester zo-even omschreef, worden alle straten die nu heraangelegd telkens zodanig ontworpen dat de snelheidsbeperking er gerespecteerd kan worden. Dat houdt in : iets smallere straten, grote oren aan de voetpaden, Berlijnse kussens, enzovoort. Het is dus heel moeilijk om nu te zeggen in welk budget er voorzien is want in elk project voor wegaanleg in de straten die zich in de zone 30 bevinden, wordt geld besteed aan dat aspect. In 2013 werden zowel de Kogelstraat als de Camuselstraat heraangelegd in het kader van die zone 30.

In de Vijfhoek zijn er nog twee plaatsen waar er geen zone 30, maar wel een zone 50 is, namelijk de Diksmuidelaan en de centrale lanen. In de Diksmuidelaan worden binnenkort ook Berlijnse kussens aangebracht, meer bepaald in de paasvakantie omdat er dan minder verkeer is en de straat volledig moet worden afgesloten.

In verband met de centrale lanen weet u dat de helft van de centrale lanen zal worden omgevormd tot zone 0 omdat die volledig verkeersvrij wordt. Daar moeten dus geen aanpassingen gebeuren omdat ze anders moeten worden ingericht, met intrekbare paaltjes, enzovoort, om te verhinderen dat er daar nog auto’s kunnen rijden. Daar is het probleem dus opgelost. Dat zal uiteraard pas klaar zijn in 2015 zoals we twee weken geleden al hebben aangekondigd. Voor de andere helft van die centrale lanen zal op een andere manier dan vandaag worden gewerkt. De “autoroute” zal niet meer bestaan. De plannen daarvoor konden twee weken geleden worden ingekeken.

Inzake de middelen voor 2014 gebeurt alles op dezelfde manier. Alle straten in de zone 30 worden automatisch aangepast. Tussen het Muntplein en de Nieuwstraat en tussen het Muntplein en de Kleerkoperstraat hebben wij de voetgangersoversteekplaatsen zichtbaarder gemaakt met een rode markering teneinde de voetgangers veiliger te laten oversteken. We werken ook samen met Sibelga. We vragen om de oversteekplaatsen beter te verlichten.

Er worden dus tal van maatregelen genomen, maar het is bijzonder moeilijk om daar een bedrag op te plakken omdat dit nu eenmaal een onderdeel vormt van elke werf.

Mevrouw Ampe, schepen.- Mijnheer de burgemeester,

De nieuwe centrale bestemmingslus rond de verkeersvrije zone zal inderdaad uit twee rijstroken bestaan, maar ik heb u daar twee weken geleden al op geantwoord dat er Berlijnse kussens zullen worden geïnstalleerd om er de snelheid in te perken tot 30 km per uur. Er kan perfect berekend worden op welke afstand die Berlijnse kussens moeten worden geplaatst zodat de autobestuurders zich effectief aan de snelheidsbeperking houden. Op dat vlak is er dus eigenlijk geen probleem.